Historie Panského domu

Historie Penzionu

 

 

Historie Panského domu v Rožmitále pod Třemšínem

 

1565 - První písemná zmínka o Panském domu č. 22, kdy jej měl v držení Bárta Bečvář.

1710 - Vrchnost vystavěla na místě panskou hospodu, kterou po mnoho dalších let pronajímala.

1905 - Hospodářské budovy vyhořely.

1924 - Panský dům byl prodán.

1938 - Pražské arcibiskupství získalo při exekuční dražbě objekt zpět. Starý objekt byl zbořen a na jeho místo byl vystavěn hotel dle návrhu architekta Karla Houry.

1948 - Hotel byl zabrán Československou republikou.

1998 - Proběhlo vydání objektu Arcibiskupství pražskému.

2002 -Arcibiskupství pražské obnovilo provoz restaurace.

2014 - Byla zahájena rekonstrukce stavby.

2015 - Slavnostní otevření penzionu Panský dům***.

 

Podle inventáře Státního archivu z roku 1974:

Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem patřil pražskému arcibiskupství už v dobách předhusitských. Po husitských válkách se dostal na kratší dobu do majetku Zmrzlíků ze Svojšína a pak byl v držení někdejších majitelů, pánů z Rožmitálu. Od r. 1545 ho vlastnili Gryspekové. Pro účast rodiny na stavovském protihabsburském povstání byl zkonfiskován a postoupen v r. 1626 pražskému arcibiskupství. Územní rozsah pobělohorského panství byl menší než dřívější, ale i tak čítalo na konci feudalismu 21 obcí. Zaujímalo značnou část Brd, což určovalo charakter jeho hospodářské skladby. Hlavním odvětvím hospodaření bylo lesní hospodářstv.

Vrchnost hospodařila na několika dvorech ve vlastní režii, již však v ½ 19. století však počala jejich pozemky pronajímat. Kromě toho byly v provozu od předbělohorské doby hamry, které využívaly místních a blízkých zdrojů železné rudy. Tyto hamry se pak v 18. století rozrostly na železářské hutě.

První pozemková reforma byla prvním vážným zásahem do pozemkové držby a tím také do charakteru hospodaření…. Ze 7 dvorů, které do té doby na velkostatku existovaly, bylo 5 zabráno, zbylé 2 byly pronajaty. Provoz železné hutě byl zastaven, část byla odprodána, část pronajata, rovněž tak byly pronajaty či odprodány některé podniky jako mlýny a hostinec…

V knize Františka Augustina Slavíka „Rožmitál pod Třemšínem a jeho okolí“, která vyšla v roce 1930, je uvedena první písemná zmínka o Panském domu č. 25, 22 z roku 1565, kdy jej měl v držení Bárta Bečvář. Po něm jej vlastní Firmián Aleš, který zemřel v roce 1655. Starší syn odevzdal dědictví své bratru Vavřincov.

"Léta 1710 vrchnost na místě vystavěla nákladem svým hospodu panskou v prostředku města od kamene se dvěma štoky, a hospoda ode všech kontribucí a jiných městských břemen osvobozena taková šenkýřům na peněžitou činži dle vůle vrchnosti se pronajímá, tak jak nynější šenkýř z ní ročního nájmu platí 14 zl. Mimo to povinen jest z každého vyšenkovaného sudu piva posudného po 15 kr., jakož i z muziky ročně vypláceti 4 zl., neméně na každý vyšenkovaný sud piva zimního času po 8 a letního pak času po 6 žejdlících páleného z důchodu Rožmitálského bráti povinen jest. K této hospodě panských dědičných rolí a luk přináleží i orných rolí 13 strychů 1 věrtel, loučného 6 vozů. Připojeny jsou k panskému dvoru a hospodě slova „vrchnostenský šenkovní dům“ nebo „panský dům“. Posledním nájemcem byl A. Pelikán, nyní je majitelem zeť jeho J. Muchka." (z citace není jasné, ke kterému roku se informace váže).

V červenci 1905 vyhořely hospodářské budovy (stáje a stodola) Panského domu.

V období mezi roky 1923 a 1924 byl Panský dům prodán.

Dne 22. 4. 1938 získalo Pražské arcibiskupství hotel Panský dům při exekuční dražbě u Okresního soudu v Březnici.

Dle Pozemkové knihy, Katastrální území Rožmitál pod Třemšínem, bylo vloženo vlastnické právo Arcibiskupskému velkostatku v Rožmitále pod Třemšínem podle rozvrhového usnesení okresního soudu v Březnici ze dne 27. srpna 1938 č. d. 1372.

V období od července do září 1938 byl Panský dům do základů kromě přístavby na dvoře zbořen. Novostavba vznikla dle návrhu architekta Karla Houry.

Dne 15. 6. 1939 byla podepsána pachtovní smlouva s prvními nájemci nového hotelu Panský dům, manžely Karlem a Františkou Vondráčkovými s ročním nájemným 19 000 K.

Původní arcibiskupský hotel byl po únoru 1948 znárodněn.

 

Novodobá historie

 

Od roku 1991 byl hotel mimo provoz.

V roce 1998 proběhlo vydání objektu Arcibiskupství pražskému.

V roce 2002 obnovilo Arcibiskupství pražské provoz restaurace v přízemí objektu vč. přestavby kotelny v suterénu z LTO na plyn.

 V únoru 2014 byla podána žádost o dotaci na obnovu Penzionu Panský dům na Regionální radu soudržnosti Střední Čechy.

Žádost byla schválena v červnu 2014.

Datum zahájení stavby: 1. 9. 2014

Datum dokončení stavby: 30. 4. 2015

Kolaudační souhlas ze dne: 29. 5. 2015

Datum slavnostního otevření: 23. 11. 2015

Historie a dokumenty spojené s rekonstrukcí penzionu Panský dům

Rožmitálsko - fotky (PDF)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy

historie logo ROP